Використання комп’ютерів, програмного забезпечення та Інтернету (UKІ)

  Це перший курс, який вивчають студенти. Він необхідний для усіх інших курсів навчального плану. Його основна мета полягає в ознайомленні студентів з ефективним використанням комп’ютерів, програмного забезпечення MS Office (Word, Excel, FrontPage, Outlook), Інтернет браузерів, HTML, JavaScrіpt і системи управління дистанційним навчанням.

Лінійна алгебра та геометрія (ALG)

  Ціль лекції курсу полягає в роз’ясненні основних алгебраїчних понять, таких як: дійсні та комплексні числа, векторні простори, матриці, системи лінійних рівнянь. В курсі лекції також розглянуто геометричні задачі. Особливий акцент зроблено на представленні понять, що є застосовними в інформаційних технологіях.

Вступ до програмування на мові Java (PPJ)

  В курсі розглянуто базові обчислювальні концепції і основні елементи мови Java. Починається він із короткого вступу до програмування, основаного на спрощеній версії мови REXX. Потім лекції охоплюють основи мови Java, включаючи поняття змінної, константи, оператора, виразу, твердження, ітерації, рядка. Об’єктно-орієнтовані концепції програмування також розглядаються в цьому курсі. В кінці курсу представлено більш поглиблений матеріал, як то: обробка виняткових ситуацій, обробка файлів, аналіз тексту, сортування, пошук та рекурсія.

Основи архітектури комп’ютерів (ARK)

  Цей курс присвячено принципам функціонування, архітектурі і логічній організації комп’ютерів та комп’ютерних систем.

Програмування на С++ з елементами С# (PRO)

  В курсі розглядаються основні можливості мови програмування C++. Ціль курсу полягає у забезпеченні студентів практичними знаннями з мови програмування C++ як сучасного інструмента для створення ефективного програмного коду. В курсі представлені всі аспекти мови C++, хоча особлива увага приділяється таким питанням, як основні можливості, незалежність від платформи, особливості використання.
  Оскільки C++ і C # є дуже розвиненими мовами, неможливо охопити всі їх можливості за односеместровий курс. Тому знайомство з C # буде коротким, сфокусованим тільки на найважливіших подібностях та відмінностях між C #, з однієї сторони, та C++ і Java, з іншої.

Дискретна математика (MAD)

  Ціль лекції полягає в тому, щоб дати студентам широке загальне уявлення про фундаментальні поняття відносно алгебри множин, логіки предикатів, алгебри відношень, елементів теорії графів, комбінаторики і деяких елементів теорії ймовірностей. Особлива увага приділяється можливостям застосування розглянутих понять в обчислювальній техніці.

Об’єктно-орієнтоване програмування на мові Java (POJ)

  • отримати знання з об’єктного програмування та програмування подій (event programming),
  • розвити навички побудови сучасних програмних продуктів, включаючи удосконалений GUI.
  • розвинуте об’єктно-орієнтоване програмування і його використання в Java,
  • потокову абстрактну структуру з практичними рекомендаціями “як керувати зовнішніми даними”,
  • кодування-декодування,
  • серіалізацію об’єктів,
  • новий Java 1.4 I/O API,
  • структуру Java Collections Framework,
  • Java Collections Framework,
  • компоненти Swing,
  • чітке і детальне роз’яснення моделі передачі подій (the event delegation model),
  • розширені поняття компонентів Swing, включаючи архітектуру вікна і структуру прив’язки клавіш (KeyMaps та ActionMaps),
  • основи архітектури контролера представлення моделі (Model-View-Controller – MVC),
  • розширене використання MVC з компонентами Swing,
  • вступ до паралельного програмування на Java.
 • Цей курс охоплює всі питання щодо програмування на Java. Основні задачі студентів:

  Лекції та лабораторні роботи основані на платформі Java 2, виключаючи APІ, охоплюють:

Реляційні бази даних (RBD)

  Курс включає вступ до реляційних баз даних і додатків, розроблених за допомогою реляційних баз даних. Студенти вивчають реляційну модель даних і починають вивчати систему управління реляційними базами даних. В курсі представлені принципи проектування моделей даних та інтерфейсів користувача для додатків баз даних. Підчас виконання практичний завдані студенти вивчають просту конструкцію CASE для проектування додатків моделей даних. Вони також вивчають просту систему управління реляційною базою даних із графічним інтерфейсом користувача, мову баз даних SQL і мову програмування “візуального” типу.

Математичний аналіз (частина І) (AM)

  Курс лекцій присвячено основним поняттям математичного аналізу, включаючи функції від одної та багатьох дійсних змінних, послідовності, ряди і степеневі ряди. Він також охоплює питання безперервність функції, її похідну та їх застосування. Крім того в курсі розглянуто інтеграл, визначений інтеграл і основні приклади диференціальних рівнянь (розподілені диференціальні рівняння, лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами), часткові похідні, кратні інтеграли.

Операційні системи (SOP)

  Лекції з цього курсу присвячено основним концепціям і методам, які стосуються операційних систем, включаючи структуру операційної системи, різні методи керування ресурсами, процеси, задачі і методи синхронізації, віртуальну пам’ять і реалізацію файлової системи. Завершується лекційний матеріал обговоренням прикладу операційної системи.

Методи програмування (MPR)

  Курс охоплює основні методи програмування: локалізація та інтернаціоналізація програмного продукту, регулярні вирази, компонентне програмування, XML обробка, клієнт-серверне програмування з сокетами, HTTP протоколом і базами даних, розробка та використання WEB додатків, вступ до розподіленого програмування з RMІ та Corba, розширеною графікою і анімацією. Загальні поняття пояснюються з прикладами на Java. Крім того представлені деякі додаткові Java технології (JNІ, мікро Java). Протягом курсу студенти повинні розробити програмні проекти, включаючи в них як можна більше технологій програмування, розглянутих в цьому курсі.

Комп’ютерна графіка (GRK)

  • Вступ до комп’ютерної графіки.
  • Основні алгоритми комп’ютерної графіки.
  • Геометричні перетворення (двовимірні, тривимірні).
  • Криві і поверхні.
  • Створення об’ємних моделей.
  • Кольори у комп’ютерній графіці.
  • Тривимірне моделювання.
  • Освітлення моделей.
  • Текстурування.
  • Мультиплікація.
  • Стереографічна і віртуальна реальність.
  • Вступ до обробки зображень.
  • Компресія зображень та формати файлів.
 • В курсі розглядаються такі питання:

Комп’ютерні мережі (SKO)

  Мета дисципліни – представити студентам основні поняття в області комп’ютерних мереж, основні характеристики структур мережі передачі і модель ISO/OSI. Лекції присвячені проблемам, пов’язаним з двома найнижчими рівнями моделі ISO/OSI.

Алгоритми та структури даних (ASD)

  Метою лекції є опис фундаментальних алгоритмів пошуку і сортування, опис структур даних (подібно стекам, чергам, чергам по пріоритету і деревам) і деяких алгоритмічних проблем щодо контролю і складності алгоритмів. До кінця курсу студенти повинні ознайомитись з проблемами пошуку і сортування, повинні бути здатними аналізувати складність простих алгоритмів, знати поняття правильності програм і інваріантності, бути здатними використовувати асимптотичну систему позначень, розуміти можливості і обмеження комп’ютерів, знати коли і як застосовувати описані структури даних і бути здатними виконати більшість представлених алгоритмів.

Технології-Інтернет (TIN)

  Курс зосереджено на стандартах і технологіях, які дуже важливі для створення програмних систем на основі Інтернет. В курсі розглядається архітектура і найбільш загальні служби, використовувані в Інтернет. Здійснено загальний огляд інструментів для створення інтерактивних елементів сайту.
  Інший важливий розділ – мова XML і система специфікацій. Крім того описано процес обміну мета-даними між системами (включаючи стандарти XMІ).

Статистичний аналіз даних (SAD)

  • Графічні методи представлення якісних цифрових даних, звітна статистика, гістограми, квартилі, квартильні діаграми, нормальна крива.
  • Імовірність, умовна імовірність, незалежність, теорема Байєса.
  • Випадкові величини, їх розподіл та параметри, спеціальні розподілення, послідовності випадкових величин, центральна гранична теорема.
  • Типова статистика та її властивості, основні довірчі інтервали і тестування параметрів, проста лінійна регресія.
 • Курс базується на аналізі даних, включаючи описову статистику, імовірнісний та статистичний висновок. Він охоплює:

Мультимедіа (MUL)

  Мета курсу полягає в поясненні основних принципів технології комп’ютерного мультимедіа. Програма лекції включає опис основних методів побудови зображення і звуку, алгоритми компресії та обробки мультимедіа даних, принципи слухового і візуального сприйняття, а також методи роботи і створення мультимедіа додатків, роботу і технічну розробку комп’ютерних аудіо-відео інтерфейсів, методи цифрового створення і обробки звуків та зображень, що лежать в основі сучасної технології мультимедіа. Крім того, програма курсу включає наступні теми: людино-машинний голосовий інтерфейс, синтез звуку, кодування та компресія аудіо і відеосигналу, мультимедійні бази даних і деякі інші мультимедіа додатки.

Системи управління базами даних (SBD)

  Курс представляє основний матеріал щодо систем баз даних, включаючи: мову SQL і її процедурні надбудови, архітектуру DBMS, розподіл додатків баз даних на частини відповідно до архітектури: клієнт-серверна і розподілена система, WWW браузер/додаток, інтегрування даних, настроювання бази даних і керування.

Електроніка (ELE)

  У цьому курсі викладено теорію і практику електричних та електронних вимірювань, теорію електричних ланцюгів, аналіз сигналів і електронні схеми. Після завершення курсу студент повинен вміти аналізувати і проектувати основні електронні схеми.
  Короткий зміст: Фізичні аспекти електромагнетизму. Електричні й електронні вимірювання, методи й устаткування, ланцюги DC та AC, закони Ома і Кірхгофа; теореми Тевеніна і Нортона; DC та AC методи аналізу. AC сигнали і ланцюги, RL, RC і RLC прості ланцюги. Теорія зворотного зв’язку. Напівпровідники, діоди, біполярні транзистори і MOSFET, інтегральні схеми – конструкція й робота. Підсилювачі та комутаційні схеми. Інтегральні схеми: диференціальні підсилювачі, операційні підсилювачі і функціональні блоки. Синусоїдальні генератори: Colpіtts, Meіssner, Hartley і кварти. Імпульсні генератори. Блоки електроживлення: випрямлювачі та стабілізатори.

Технології об’єктного моделювання в аналізі програмного забезпечення (PRІ)

  Курс ”Методи об’єктного моделювання в аналізі програмного забезпечення” спрямований на навчання студентів – майбутніх розробників програмного забезпечення – моделюванню систем перед їх побудовою. В курсі розглянуто об’єктно-орієнтовані засоби моделювання і методологію, основану на UML, найбільш популярній об’єктно-орієнтованій мові моделювання на даний час.

Японська історія та культура (HKJ)

  Лекції присвячені японській історії, культурі та подіям у галузі техніки і економіки.

Розробка та інтеграція програмного забезпечення (BYT)

  Курс складається з 15 лекцій, присвячених різним аспектам розробки програмного забезпечення. Курс організовано відповідно до різних фаз життєвого циклу програмного продукту: стратегічна фаза, потреби користувача, аналіз, проектування, розробка програмного забезпечення, тестування, інсталяція та експлуатація.
  Заключні лекції присвячені таким проблемам як перевірка якості програмного забезпечення, проектування менеджменту програмного забезпечення, методи оцінки складності та продуктивності і керування конфігурацією програмного забезпечення.

Розробка бізнес-порталів (TPB)

  Курс присвячено основним проблемам проектування порталів Інтернет бізнесу. Перші лекції присвячені основам систем керування. У наступних лекціях обговорюється проектування портальної конструкції, звертаючи увагу на техніко-економічні обґрунтування, керування ризиком, вимоги проектування та аналізу. Обговорена організація спільної роботи груп програмістів та інших спеціалістів упродовж етапів конструювання й функціонування бізнес порталів. Наступні лекції стосуються проблем настроювання конфігурації та керування виробничими потоками. У них розглядаються CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами) і SCM (керування взаємовідносинами з постачальниками), питання щодо організації, планування і властивостей електронної комерції, включаючи її технічні, організаційні, юридичні та соціальні аспекти. Далі обговорюються засоби пошуку в Інтернеті, а також лінгвістичні та технічні аспекти їх побудови. Заключні лекції присвячені тенденціям у розвитку ділових Інтернет додатків, в тому числі нещодавній роботі W3C і SemWeb консорціуму.

Цифрові технології (TEC)

  • Системи числення і коди.
  • Двійкова арифметика.
  • Булева алгебра.
  • Принципи комбінаційної логіки.
  • Принципи послідовної логіки.
  • Цифрові інтегральні схеми.
  • Програмні логічні пристрої.
  • Напівпровідникові запам’ятовувальні пристрої.
  • Вступ до мікропроцесорів.
  • Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворення
 • В курсі розглянуто такі питання:

Засоби штучного інтелекту (NSІ)

  Курс надає фундаментальні знання про засоби штучного інтелекту, що застосовуються в системах прийняття рішень, оптимізацію, класифікацію і проблеми апроксимації, які зустрічаються в реальному житті. Основні теми пов’язані з евристичним пошуком, нейронними мережами і формуючими алгоритмами. Крім того у курсі розглянуто додаткові питання, що знаходяться поза сферою штучного інтелекту, такі як алгоритми випадкового пошуку, статистична регресія і диференційні методи.

Планування, організація та менеджмент проектів (POZ)

  • Дати студентам можливість зрозуміти природу і методи здійснення керування.
  • Описати атмосферу керування і різноманітні рішення – створюючи ситуації, з якими зіштовхується менеджер.
  • Показати, як застосовувати теорії керування практично й особливо в інформаційній системі управління.
  • Теорія в значній мірі проілюстрована окремими практичними прикладами.
 • Курс має чотири мети:

Безпека інформаційних систем (BSІ)

  Курс надає базові знання з проблем захисту в сучасних інформаційних системах і системному адмініструванні. Він охоплює такі питання: проблеми проникнення, брандмауер, методи ідентифікації користувача та керування доступом, протоколи захисту тощо.

Бази даних (спецкурс) (PRO1)

  Ціль курсу полягає в ознайомленні студентів з методами побудови додатків баз даних, використовуючи засоби CASE, і з методами побудови, адміністрування і настроювання баз даних, використовуючи Oracle DBMS та інструментарій. Також розглянуто конструкцію і використання інформаційних сховищ.

Комп’ютерні мережі (спецкурс) (PRO2)

  Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із сучасними методами передачі сигналу між комп’ютерами, різноманітністю мережних технологій, методами вибору засобів комунікації і раціональним вибором мережних стандартів.

Мультимедіа (спецкурс) (PRO3)

  Лекції містять додаткові знання з курсу Мультимедіа. В курсі розглядаються джерела звуку, запис і посилення звуку, а також різні аспекти обробки відеосигналу. Додатково курс включає лекції з AV сприйняття, телебачення, проблем авторського права, розкадрування тощо.